श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Shri Hanuman Ashtottara Namavali

0

श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली || Shri Hanuman Ashtottara Namavali
ॐ पारिजातप्रियाय नम: ।
ॐ योगिने नम: ।
ॐ हनुमते नम: ।
ॐ नृहरिप्रियाय नम: ।
ॐ प्लवगेन्द्राय नम: ।
ॐ पिङ्गलाक्षाय नम: ।

ॐ शीघ्रगामिने नम: ।
ॐ दृढव्रताय नम: ।
ॐ शङ्खचक्रवराभीतिपाणये नम: ।
ॐ आनन्ददायकाय नम: ।
ॐ स्थायिने नम: ।
ॐ विक्रमसम्पन्नाय नम: ।
ॐ रामदूताय नम: ।

ॐ महायशसे नम: ।
ॐ सौमित्रिजीवनकराय नम: ।
ॐ लङ्काविक्षोभकारकाय नम: ।
ॐ उदधिक्रमणाय नम: ।
ॐ सीताशोकहेतुहराय नम: ।
ॐ हरये नम: ।
ॐ बलिने नम: ।
ॐ राक्षससंहर्त्रे नम: ।

ॐ दशकण्ठमदापहाय नम: ।
ॐ बुद्धिमते नम: ।
ॐ नैरृतवधूकण्ठसूत्रविदारकाय नम: ।
ॐ सुग्रीव सचिवाय नम: ।
ॐ भीमाय नम: ।

ॐ भीमसेनसहोदराय नम: ।
ॐ सावित्रविद्यासंसेविने नम: ।
ॐ चरितार्थाय नम: ।
ॐ महोदयाय नम: ।
ॐ वासवाभीष्टदाय नम: ।
ॐ भव्याय नम: ।
ॐ हेमशैलनिवासवते नम: ।

ॐ किंशुकाभाय नम: ।
ॐ अग्रयतनवे नम: ।
ॐ ऋजुरोम्णे नम: ।
ॐ महामतये नम: ।
ॐ महाक्रमाय नम: ।
ॐ वनचराय नम: ।

ॐ स्थिरबुद्धये नम: ।
ॐ अभीशुमते नम: ।
ॐ सिंहिकागर्भनिर्भेत्त्रे नम: ।
ॐ लङ्कानिवासिनां भेत्त्रे नम: ।
ॐ अक्षशत्रुविनिघ्नाय नम: ।
ॐ रक्षोऽमात्यभयावहाय नम: ।
ॐ वीरघ्ने नम: ।
ॐ मृदुहस्ताय नम: ।
ॐ पद्मपाणये नम: ।

ॐ जटाधराय नम: ।
ॐ सर्वप्रियाय नम: ।
ॐ सर्वकामप्रदाय नम: ।
ॐ प्रांशुमुखाय नम: ।

ॐ शुचये नम: ।
ॐ विशुद्धात्मने नम: ।
ॐ विज्वराय नम: ।

ॐ सटावते नम: ।
ॐ पाटलाधराय नम: ।
ॐ भरतप्रेमजनकाय नम: ।
ॐ चीरवाससे नम: ।
ॐ महोक्षधृशे नम: ।

ॐ महास्त्रबन्धनसहाय नम: ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नम: ।
ॐ यतीश्वराय नम: ।
ॐ महौषधोपहर्त्रे नम: ।
ॐ वृषपर्वणे नम: ।
ॐ वृषोदराय नम: ।

ॐ सूर्योपलालिताय नम: ।
ॐ स्वामिने नम: ।
ॐ पारिजातावतंसकाय नम: ।
ॐ सर्वप्राणधराय नम: ।
ॐ अनन्ताय नम: ।
ॐ सर्वभूतादिगाय नम: ।
ॐ मनवे नम: ।
ॐ रौद्राकृतये नम: ।

ॐ भीमकर्मणे नम: ।
ॐ भीमाक्षाय नम: ।
ॐ भीमदर्शनाय नम: ।
ॐ सुदर्शनकराय नम: ।

ॐ अव्यक्ताय नम: ।
ॐ व्यक्तास्याय नम: ।
ॐ दुन्दुभिस्वनाय नम: ।

ॐ सुवेलचारिणे नम: ।
ॐ नाकहर्षदाय नम: ।
ॐ हर्षणप्रियाय नम: ।
ॐ सुलभाय नम: ।
ॐ सुव्रताय नम: ।
ॐ योगिने नम: ।

ॐ योगिसेव्याय नम: ।
ॐ भयापहाय नम: ।

ॐ वालाग्नि- मथितानेकलङ्कावासिगृहोच्चयाय नम: ।
ॐ वर्धनाय नम: ।
ॐ वर्धमानाय नम: ।
ॐ रोचिष्णवे नम: ।
ॐ रोमशाय नम: ।
ॐ महते नम: ।

ॐ महादंष्ट्राय नम: ।
ॐ महाशूराय नम: ।
ॐ सद्गतये नम: ।
ॐ सत्परायणाय नम: ।
ॐ सौम्यदशिर्ने नम: ।
ॐ सौम्यवेषाय नम: ।
ॐ हेमयज्ञोपवीतिमते नम: ।

ॐ मौञ्जीकृष्णाजिनधराय नम: ।
ॐ मन्त्रज्ञाय नम: ।
ॐ मन्त्रसारथये नम: ।
ॐ जितारातये नम: ।

ॐ षडूर्मये नम: ।
ॐ सर्वप्रियहितेरताय नम: ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *