श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र || Shri Radha Naam Mahatmya Stotra

0

श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र || Shri Radha Naam Mahatmya Stotra || Shri Radha Naam Mahatmya Stotram
रेफो हि कोटी जन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभम् I

आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत् I

धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम् I

श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः I

रेफ़ो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे II

सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् I

धकारः सहवासं च तत्तुल्यकालमेव च I

ददाति सार्ष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम् I

आकरस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरौ यथा I

योगशक्तिं योगमतिं सर्वकालं हरिस्मृतिम् I

श्रुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषम् I

रोगशोक मृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः I

II इति श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र संपूर्णं II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *