श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Tulasi Ashtottara Shatanamavali

0

श्री तुलसी अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Tulasi Ashtottara Shatanamavali
ॐ श्री तुलस्यै नमः।
ॐ नन्दिन्यै नमः।
ॐ देव्यै नमः।
ॐ शिखिन्यै नमः।
ॐ धारिण्यै नमः।

ॐ धात्र्यै नमः।
ॐ सावित्र्यै नमः।
ॐ सत्यसन्धायै नमः।
ॐ कालहारिण्यै नमः।
ॐ गौर्यै नमः।
ॐ देवगीतायै नमः।

ॐ द्रवीयस्यै नमः।
ॐ पद्मिन्यै नमः।
ॐ सीतायै नमः।
ॐ रुक्मिण्यै नमः।
ॐ प्रियभूषणायै नमः।
ॐ श्रेयस्यै नमः।
ॐ श्रीमत्यै नमः।

ॐ मान्यायै नमः।
ॐ गौर्यै नमः।
ॐ गौतमार्चितायै नमः।
ॐ त्रेतायै नमः।
ॐ त्रिपथगायै नमः।
ॐ त्रिपादायै नमः।
ॐ त्रैमूर्त्यै नमः।
ॐ जगत्रयायै नमः।

ॐ त्रासिन्यै नमः।
ॐ गात्रायै नमः।
ॐ गात्रियायै नमः।
ॐ गर्भवारिण्यै नमः।
ॐ शोभनायै नमः।
ॐ समायै नमः।
ॐ द्विरदायै नमः।
ॐ आराद्यै नमः।

ॐ यज्ञविद्यायै नमः।
ॐ महाविद्यायै नमः।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः।
ॐ कामाक्ष्यै नमः।
ॐ कुलायै नमः।
ॐ श्रीयै नमः।
ॐ भूम्यै नमः।
ॐ भवित्र्यै नमः।
ॐ सावित्र्यै नमः।
ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः।

ॐ शंखिन्यै नमः।
ॐ चक्रिण्यै नमः।
ॐ चारिण्यै नमः।
ॐ चपलेक्षणायै नमः।
ॐ पीताम्बरायै नमः।
ॐ प्रोत सोमायै नमः।
ॐ सौरसायै नमः।
ॐ अक्षिण्यै नमः।

ॐ अम्बायै नमः।
ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ सम्श्रयायै नमः।
ॐ सर्व देवत्यै नमः।
ॐ विश्वाश्रयायै नमः।
ॐ सुगन्धिन्यै नमः।
ॐ सुवासनायै नमः।
ॐ वरदायै नमः।

ॐ सुश्रोण्यै नमः।
ॐ चन्द्रभागायै नमः।
ॐ यमुनाप्रियायै नमः।
ॐ कावेर्यै नमः।
ॐ मणिकर्णिकायै नमः।

ॐ अर्चिन्यै नमः।
ॐ स्थायिन्यै नमः।
ॐ दानप्रदायै नमः।
ॐ धनवत्यै नमः।
ॐ सोच्यमानसायै नमः।

ॐ शुचिन्यै नमः।
ॐ श्रेयस्यै नमः।
ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः।

ॐ विभूत्यै नमः।
ॐ आकृत्यै नमः।
ॐ आविर्भूत्यै नमः।
ॐ प्रभाविन्यै नमः।
ॐ गन्धिन्यै नमः।

ॐ स्वर्गिन्यै नमः।
ॐ गदायै नमः।
ॐ वेद्यायै नमः।
ॐ प्रभायै नमः।
ॐ सारस्यै नमः।
ॐ सरसिवासायै नमः।

ॐ सरस्वत्यै नमः।
ॐ शरावत्यै नमः।
ॐ रसिन्यै नमः।
ॐ काळिन्यै नमः।
ॐ श्रेयोवत्यै नमः।
ॐ यामायै नमः।
ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः।

ॐ श्यामसुन्दरायै नमः।
ॐ रत्नरूपिण्यै नमः।
ॐ शमनिधिन्यै नमः।
ॐ शतानन्दायै नमः।
ॐ शतद्युतये नमः।
ॐ शितिकण्ठायै नमः।

ॐ प्रयायै नमः।
ॐ धात्र्यै नमः।
ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः।
ॐ कृष्णायै नमः।
ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः।

ॐ हरायै नमः।
ॐ अमृतरूपिण्यै नमः।
ॐ भूम्यै नमः।
ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः।
ॐ श्री तुलस्यै नमः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *