श्री भद्र अम्बिक अष्टद्वीप शतनमावली || Shri Bhadra Ambika Ashtottar Shatanamavali

0

इससे पूर्व आपने माँ भद्रकाली की प्रसन्नता,नित्य कल्याण लाभार्थ व माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री भद्रकालीमन्त्रनामसहस्रनामस्तोत्रम् पढ़ा अब भगवती भद्र-अम्बिका का श्रीभद्राम्बिकाष्टोत्तरशतनामावलि का श्रवण या पाठ करें ।

|| श्रीभद्राम्बिकाष्टोत्तरशतनामावलि ||

ॐ श्रीमहाभद्रकायै नमः ।

ॐ भद्राम्बिकायै नमः ।

ॐ रौद्रिकालिकाम्बायै नमः ।

ॐ पार्वत्यै नमः ।

ॐ उमायै नमः ।

ॐ श्रीदेव्यै नमः ।

ॐ सुन्दर्यै नमः ।

ॐ राकेन्दुवदन्यै नमः ।

ॐ गिरिजायै नमः।

ॐ गिरिराजकन्यकायै नमः ।

ॐ परमेश्वर्यै नमः ।

ॐ इन्दुमुख्यै नमः ।

ॐ सरोजाक्ष्यै नमः ।

ॐ सरसान्द्रियै नमः ।

ॐ चञ्चलाक्ष्यै नमः ।

ॐ चन्द्रास्यै नमः ।

ॐ हरिणाक्ष्यै नमः ।

ॐ पतिप्रियायै नमः ।

ॐ सर्वमङ्गआयै नमः ।

ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ॥

ॐ मिनाक्ष्यै नमः ।

ॐ लिङ्गिन्यै नमः ।

ॐ अम्बिकायै नमः ।

ॐ मधिराक्षिण्यै नमः ।

ॐ नीलायताक्षिण्यै नमः ।

ॐ ललनायै नमः ।

ॐ कमलाक्षिण्यै नमः ।

ॐ कमनीयभूषितायै नमः ।

ॐ हैमुख्यै नमः ।

ॐ समनीमन्त्रै नमः ।

ॐ भ्रमरकुन्तल्यै नमः ।

ॐ कात्यायन्यै नमः ।

ॐ स्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ मल्लिकामन्दस्मितायै नमः ।

ॐ मराअकुन्तल्यै नमः ।

ॐ महिषासुरमर्दन्यै नमः ।

ॐ हंसगमन्यै नमः ।

ॐ पारिजातसुधारिण्यै नमः ।

ॐ परिजृम्भायै नमः ॥

ॐ चम्पकपुष्पसुवासिन्यै नमः ।

ॐ सर्वजनरञ्जन्यै नमः ।

ॐ गमणीमण्यै नमः ।

ॐ रमामङ्गानायक्यै नमः ।

ॐ गुहात्मकायै नमः ।

ॐ मत्तेभगामिन्यै नमः ।

ॐ कुम्भकुचन्यै नमः ।

ॐ कमनीयगात्र्यै नमः ।

ॐ वराननश्रेष्ठिन्यै नमः ।

ॐ मेनकात्मजायै नमः ।

ॐ अपर्ण्यै नमः ।

ॐ अम्बिकायै नमः ।

ॐ पर्वतराजकुमार्यै नमः ।

ॐ चञ्चलाक्ष्यै नमः ।

ॐ सरोजासिन्यै नमः ।

ॐ राकेन्दुवदन्यै नमः ।

ॐ कमलाक्ष्यै नमः ।

ॐ कनकाङ्ग्यै नमः ।

ॐ कम्बुकण्ठिन्यै नमः ।

ॐ कामिन्यै नमः ॥

ॐ चन्द्रोद्भासितिन्यै नमः ।

ॐ ज्ञानप्रसूनाम्बिकायै नमः ।

ॐ गौर्ये नमः ।

ॐ कारुण्यनिधिन्यै नमः ।

ॐ सरोजानन्यै नमः ।

ॐ वैष्णव्यै नमः ।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

ॐ दाक्षायण्यै नमः ।

ॐ शारदायै नमः ।

ॐ शान्तायै नमः ।

ॐ कामाक्ष्यै नमः ।

ॐ कामकोट्यै नमः ।

ॐ कङ्कायै नमः ।

ॐ करायै नमः ।

ॐ सर्वमङ्गानायक्यै नमः ।

ॐ सुमङ्गयै नमः ।

ॐ अकारदीक्षाकारान्तायै नमः ।

ॐ अष्टत्रिंशत्कआधारिन्यै नमः ।

ॐ गङ्गायै नमः ।

ॐ मीनाक्षिन्यै नमः ॥

ॐ कालकालान्तकायै नमः ।

ॐ विषाङ्गिने नमः ।

ॐ विष्णुसहोदरिण्यै नमः ।

ॐ चण्डिकायै नमः ।

ॐ अम्बिकायै नमः ।

ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।

ॐ त्रिपुरान्तक्यै नमः ।

ॐ मालिकायै नमः ।

ॐ भद्रकायै नमः ।

ॐ महाशक्त्यै नमः ।

ॐ भद्राम्बिकायै नमः ।

ॐ पराशक्त्यै नमः ।

ॐ मङ्गलनायक्यै नमः ।

ॐ महावीरेश्वर्यै नमः ।

ॐ इच्छाज्ञानक्रियादेव्यै नमः ।

ॐ पञ्चतत्वात्मीयै नमः ।

ॐ सत्यरूपिण्यै नमः ।

ॐ अभयङ्कर्यै नमः ।

ॐ अन्नपूर्णायै नमः ।

ॐ विशालाक्षिण्यै नमः ॥

ॐ मन्त्रशक्त्यै नमः ।

ॐ कौमारिण्यै नमः ।

ॐ वाराहिन्यै नमः ।

ॐ तेजोवत्यै नमः ।

ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।

ॐ नारायण्यै नमः ।

ॐ सुन्दरस्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ॥

इति श्रीभद्रकालिकाम्बाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *