एकात्मता मंत्र || EKATMATA MANTRA

0

यं वैदिका मन्त्रद्रश : पुराणा
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहु : I
वेदान्तिनोड़निर्वचनियमेकम्
यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति II

शैवा यमिशं शिव इत्यवोचन्
यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति i
बुद्ध्स्तथाड़र्हन्निति बौदध्जैना :
सत् श्री अकालेति च सिक्खसन्त : II

शास्तेति केचित् प्रकृति: कुमार :
स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या I
यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं
स एक एव प्रभुरद्वितीय : II

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *