हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Hanuman Ashtottara Shatanamavali

0

हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली || Hanuman Ashtottara Shatanamavali
ॐ रामदासाग्रण्ये नम: ।
ॐ श्रीमते नम: ।
ॐ हनूमते नम: ।
ॐ पवनात्मजाय नम: ।
ॐ आञ्जनेयाय नम: ।
ॐ कपिश्रेष्ठाय नम: ।
ॐ केसरीप्रियनन्दनाय नम: ।

ॐ आरोपितांसयुगलरामरामानुजाय नम: ।
ॐ सुधिये नम: ।
ॐ सुग्रीवसचिवाय नम: ।
ॐ वालिजितसुग्रीवमाल्यदाय नम: ।
ॐ रामोपकारविस्मृतसुग्रीवसुमतिप्रदाय नम: ।

ॐ सुग्रीवसत्पक्षपातिने नम: ।
ॐ रामकार्यसुसाधकाय नम: ।
ॐ मैनाकाश्लेषकृते नम: ।’
ॐ नागजननीजीवनप्रदाय नम: ।
ॐ सर्वदेवस्तुताय नम: ।
ॐ सर्वदेवानन्दविवर्धनाय नम: ।

ॐ छायान्त्रमालाधारिणे नम: ।
ॐ छायाग्रहविभेदकाय नम: ।
ॐ सुमेरुसुमहाकायाय नम: ।
ॐ गोष्पदीकृतवारिधये नम: ।
ॐ बिडाल- सदृशाकाराय नम: ।
ॐ तप्तताम्रसमाननाय नम: ।
ॐ लङ्कानिभञ्जनाय नम: ।
ॐ सीताराममुद्राङ्गुलीयदाय नम: ।

ॐ रामचेष्टानुसारेण चेष्टाकृते नम: ।
ॐ विश्वमङ्गलाय नम: ।
ॐ श्रीरामहृदयाभिज्ञाय नम: ।
ॐ निःशेषसुरपूजिताय नम: ।

ॐ अशोकवनसञ्च्छेत्रे नम: ।
ॐ शिंशपावृक्षरक्षकाय नम: ।
ॐ सर्वरक्षोविनाशार्थं कृतकोलाहलध्वनये नम: ।
ॐ तलप्रहारतः क्षुण्णबहुकोटिनिशाचराय नम: ।
ॐ पुच्छघातविनिष्पिष्टबहुकोटिनराशनाय नम: ।

ॐ जम्बुमाल्यन्तकाय नम: ।
ॐ सर्वलोकान्तरसुताय नम: ।
ॐ कपये नम: ।
ॐ स्वदेहप्राप्त- पिष्टाङ्गदुर्धर्षाभिधराक्षसाय नम: ।
ॐ तलचूर्णितयूपाक्षाय नम: ।
ॐ विरूपाक्षनिबर्हणाय नम: ।
ॐ सुरान्तरात्मनः पुत्राय नम: ।
ॐ भासकर्ण- विनाशकाय नम: ।
ॐ अद्रिशृङ्गविनिष्पिष्टप्रघसाभिधराक्षसाय नम: ।
ॐ दशास्यमन्त्रिपुत्रघ्नाय नम: ।

ॐ पोथिताक्षकुमारकाय नम: ।
ॐ सुवञ्चितेन्द्रजिन्मुक्तनानाशस्त्रास्त्रवर्ष्टिकाय नम: ।
ॐ इन्द्रशत्रुविनिर्मुक्तशस्त्राचाल्यसुविग्रहाय नम: ।

ॐ सुखेच्छयेन्द्रजिन्मुक्तब्रह्मास्त्रवशगाय नम: ।
ॐ कृतिने नम: ।
ॐ तृणीकृतेन्द्रजित्पूर्वमहाराक्षसयूथपाय नम: ।
ॐ रामविक्रमसत्सिन्धुस्तोत्रकोपितरावणाय नम: ।

ॐ स्वपुच्छवह्निनिर्दग्धलङ्कालङ्कापुरेश्वराय नम: ।
ॐ वह्न्यनिर्दग्धाच्छपुच्छाय नम: ।
ॐ पुनर्लङ्घितवारिधये नम: ।
ॐ जलदैवतसूनवे नम: ।
ॐ सर्ववानरपूजिताय नम: ।

ॐ सन्तुष्टाय नम: ।
ॐ कपिभिः सार्धं सुग्रीवमधुभक्षकाय नम: ।
ॐ रामपादार्पितश्रीमच्चूडामणये नम: ।
ॐ अनाकुलाय नम: ।
ॐ भक्त्या कृतानेकरामप्रणामाय नम: ।

ॐ वायुनन्दनाय नम: ।
ॐ रामालिङ्गनतुष्टाङ्गाय नम: ।
ॐ रामप्राणप्रियाय नम: ।
ॐ शुचये नम: ।
ॐ रामपादैकनिरतविभीषणपरिग्रहाय नम: ।

ॐ विभीषणश्रियः कर्त्रे नम: ।
ॐ रामलालितनीतिमते नम: ।
ॐ विद्रावितेन्द्रशत्रवे नम: ।
ॐ लक्ष्मणैकयशःप्रदाय नम: ।
ॐ शिलाप्रहारनिष्पिष्टधूम्राक्षरथसारथये नम: ।

ॐ गिरिशृङ्गविनिष्पिष्टधूम्राक्षाय नम: ।
ॐ बलवारिधये नम: ।
ॐ अकम्पनप्राणहर्त्रे नम: ।
ॐ पूर्णविज्ञानचिद्घनाय नम: ।
ॐ रणाध्वरे कण्ठरोधमारितैकनिकुम्भकाय नम: ।

ॐ नरान्तकरथच्छेत्रे नम: ।

ॐ देवान्तकविनाशकाय नम: ।
ॐ मत्ताख्यराक्षसच्छेत्रे नम: ।
ॐ युद्धोन्मत्तनिकृन्तनाय नमः नम: ।
ॐ त्रिशिरोधनुषश्छेत्रे नम: ।
ॐ त्रिशिरःखड्गभञ्जनाय नम: ।

ॐ त्रिशिरोरथसंहारिणे नम: ।
ॐ त्रिशिरस्त्रिशिरोहराय नम: ।
ॐ रावणोरसि निष्पिष्टमुष्टये नम: ।
ॐ दैत्यभयङ्कराय नम: ।
ॐ वज्रकल्पमहामुष्टिघातचूर्णितरावणाय नम: ।
ॐ अशेषभुवनाधाराय नम: ।
ॐ लक्ष्मणोद्धरणक्षमाय नम: ।
ॐ सुग्रीवप्राणरक्षार्थं मक्षिकोपमविग्रहाय नम: ।
ॐ कुम्भकर्णत्रिशूलैकसञ्छेत्रे नम: ।

ॐ विष्णुभक्तिमते नम: ।
ॐ नागास्त्रास्पृष्टसद्देहाय नम: ।
ॐ कुम्भकर्णविमोहकाय नम: ।
ॐ शस्त्रास्त्रास्पृष्टसद्देहाय नम: ।
ॐ सुज्ञानिने नम: ।
ॐ रामसम्मताय नम: ।
ॐ अशेषकपिरक्षार्थमानीतौषधिपर्वताय नम: ।
ॐ स्वशक्त्या लक्ष्मणोद्धर्त्रे नम: ।

ॐ लक्ष्मणोज्जीवनप्रदाय नम: ।
ॐ लक्ष्मणप्राणरक्षार्थमानीतौषधिपर्वताय नम: ।
ॐ तपःकृशाङ्गभरते रामागमनशंसकाय नम: ।
ॐ रामस्तुतस्वमहिम्ने नम: ।
ॐ सदा सन्दृष्टराघवाय नम: ।

ॐ रामच्छत्रधराय देवाय नम: ।
ॐ वेदान्तपरिनिष्ठिताय नम: ।
ॐ मूलरामायणसुधासमुद्रस्नानतत्पराय नम: ।
ॐ बदरीषण्डमध्यस्थनारायणनिषेवकाय नम: ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *