शिव जयजयकार ध्यान स्तोत्रम् || Shiva Jaya JaiKara Dhyana Stotram

0

शिव जयजयकार ध्यान स्तोत्रम् || Shiva Jaya Jaya Kara Dhyana Stotram
स्फटिकप्रतिभटकान्त विरचितकलिमलशान्त ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ १ ॥

गंगाधरपिंगलजट हृतशरणागतसङ्कट ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ २ ॥

बालसुधाकरशेखर भाललसद्वैश्वानर ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ३ ॥

पद्मदलायतलोचन दृढभवबन्धनमोचन ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥४ ॥

मन्दमधुरहासवदन निर्जितदुर्लसितमदन ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ५ ॥

सनकादिकवन्द्यचरण दुस्तरभवसिन्धुतरण ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ६ ॥

लालितबालगजानन कलितमहापितृकानन ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ७ ॥

सच्चिद्घनसुखसार लीलापीतमहागर ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ८ ॥

गिरिजाश्लिष्टार्धतनो कल्पितगिरिराजधनो ।

शिव शंकर शिव शंकर जय कैलासपते ॥ ९ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *