श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali

0

श्री दत्तात्रेय अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Dattatreya Ashtottara Shatanamavali
ॐ ओंकारतत्त्वरूपाय नम:
ॐ दिव्यज्ञानात्मने नम:
ॐ अतीतमहाधाम्ने नम:
ॐ ऐन्द्रर्ध्यौजसे नम:
ॐ नष्टमत्सरगम्याय नम:

ॐ आगमाचरवर्त्मने नम:
ॐ मोचितामेध्यकृतये नम:
ॐ ह्रींबीजश्राणितश्रिये नम:
ॐ मोहादिविभ्रमान्ताय नम:
ॐ बहुकायधराय नम:

ॐ भक्तदुर्वैभवच्छेत्रे नम:
ॐ क्लींबीजवरजापिने नम:
ॐ भवहेतुविनाशाय नम:
ॐ राजच्छोणाधराय नम:

ॐ गतिप्रकंपिताण्डाय नम:
ॐ चारुव्यायतबाहव नम:
ॐ यमादियतचेतसे नम:
ॐ वशिताय नम:
ॐ अजातवश्याय नम:

ॐ मुण्डिने नम:
ॐ अनसूयवे नम:
ॐ वदद्वरेण्याय नम:
ॐ वाग्जालविस्पष्टाय नम:
ॐ विविधात्मने नम:
ॐ तपोधनाय नम:
ॐ प्रसन्नात्मने नम:

ॐ इडापतिस्तुतकीर्तये नम:
ॐ तेजोमण्यन्तरङ्गाय नम:
ॐ अमरसद्मविहारिणे नम:
ॐ आन्तरस्थानसंस्थाय नम:
ॐ ऐश्वर्यश्रौतगीतये नम:

ॐ वातादिभययुग्भावहेतवे नम:
ॐ हेतुहेतवे नम:
ॐ जगदात्मतत्त्वभूताय नम:
ॐ विद्विषत्षट्कघातिने नम:

ॐ सुरवर्गोद्धृते नम:
ॐ भूत्यै नम:
ॐ असुरावासभेदिने नम:
ॐ नेत्रे नम:
ॐ नयनाक्ष्णे नम:
ॐ अचिच्चेतनाय नम:

ॐ महात्मने नम:
ॐ देवादिदेवदेवाय नम:
ॐ वसुधासुरपालिने नम:
ॐ याजिनामग्रगण्याय नम:
ॐ द्रांबीजजपनिष्ठाय नम:
ॐ वासनावनदावाय नम:
ॐ धूलियुक्देहमालिने नम:

ॐ यतिसन्यासगतये नम:
ॐ दत्तात्रेयेतिसंविदे नम:
ॐ यजनास्यभुजे नम:
ॐ अजाय नम:

ॐ तारकावासगामिने नम:
ॐ महाजवाय नम:
ॐ अस्पृग्रूपाय नम:
ॐ आत्ताकाराय नम:
ॐ विरूपिणे नम:

ॐ नरा नम:
ॐ धीप्रदीपाय नम:
ॐ यशस्विने नम:
ॐ हारिणे नम:

ॐ उज्ज्वलाङ्गाय नम:
ॐ अत्रेस्तनूजाय नम:
ॐ शम्भवे नम:
ॐ मोचितामरसंघा नम:
ॐ धीमतांधीकराय नम:

ॐ बलिष्ठविप्रलम्भा नम:
ॐ यागहोमप्रियाय नम:
ॐ भजन्महिमविख्यात्रे नम:
ॐ अमरारिमहिमच्छिदे नम:
ॐ लाभाय नम:

ॐ मुण्डिपूज्याय नम:
ॐ यमिने नम:
ॐ हेममालिने नम:
ॐ गतोपाधिव्याधये नम:
ॐ हिरण्याहितकान्तये नम:
ॐ यतीन्द्रचर्यादधते नम:
ॐ नरभावौषधाय नम:

ॐ वरिष्ठयोगिपूज्याय नम:
ॐ तन्तुसन्तन्वते नम:
ॐ स्वात्मगाथासुतीर्थाय नम:
ॐ सुश्रिये नम:
ॐ षट्कराय नम:
ॐ तेजोमयोत्तमाङ्गाय नम:

ॐ नोदनानोद्यकर्मणे नम:
ॐ हान्याप्तिमृतिविज्ञात्रे नम:
ॐ कारितसुभक्तये नम:
ॐ रुक्सुङ्मनःखेदहृते नम:
ॐ दर्शनाविषयात्मने नम:
ॐ नरतत्त्वप्रकाशिने नम:
ॐ द्रावितप्रणताघाय नम:

ॐ अतत्त्वजिष्णवे नम:
ॐ स्वराशये नम:
ॐ राजत्त्रयास्यैकरूपाय नम:
ॐ यतये नम:
ॐ चोदनातीताय नम:
ॐ प्रचारप्रभवे नम:
ॐ मानरोषविहीनाय नम:

ॐ शिष्यसंसिद्धिकारिणे नम:
ॐ गन्त्रे नम:
ॐ पादविहीनाय नम:
ॐ चोदनाचोदितात्मने नम:
ॐ यवीयसे नम:
ॐ अलर्गदुःखवारिणे नम:
ॐ अखण्डितात्मने नम:

ॐ ह्रींबीजाय नम:
ॐ अर्जुनेष्टाय नम:
ॐ ब्रह्मचारिणे नम:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *