श्री नागराजा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali

0

श्री नागराजा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Nagaraja Ashtottara Shatanamavali
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ वासुदेवाख्याय नमः ।
ॐ तक्षकाय नमः ।
ॐ विश्वतोमुखाय नमः ।
ॐ कार्कोटकाय नमः ।
ॐ महापद्माय नमः ।

ॐ पद्माय नमः ।
ॐ शङ्खाय नमः ।
ॐ शिवप्रियाय नमः ।
ॐ धृतराष्ट्राय नमः ।
ॐ शङ्खपालाय नमः ।
ॐ गुलिकाय नमः ।

ॐ इष्टदायिने नमः ।
ॐ नागराजाय नमः ।
ॐ पुराणपुरूषाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ महीधारिणे नमः ।
ॐ कामदायिने नमः ।

ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ कुन्दप्रभाय नमः ।
ॐ बहुशिरसे नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ गणाधिपाय नमः ।
ॐ महासेनाय नमः ।
ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ गणप्रियाय नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।
ॐ वायुभक्षाय नमः ।
ॐ विश्वधारिणे नमः ।

ॐ विहङ्गमाय नमः ।
ॐ पुत्रप्रदाय नमः ।
ॐ पुण्यरूपाय नमः ।
ॐ पन्नगेशाय नमः ।
ॐ बिलेशयाय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ पशुपतये नमः ।
ॐ पवनाशिने नमः ।
ॐ बलप्रदाय नमः ।
ॐ दैत्यहन्त्रे नमः ।

ॐ दयारूपाय नमः ।
ॐ धनप्रदाय नमः ।
ॐ मतिदायिने नमः ।
ॐ महामायिने नमः ।
ॐ मधुवैरिणे नमः ।
ॐ महोरगाय नमः ।
ॐ भुजगेशाय नमः ।
ॐ भूमरूपाय नमः ।
ॐ भीमकायाय नमः ।

ॐ भयापहृते नमः ।
ॐ शुक्लरूपाय नमः ।
ॐ शुद्धदेहाय नमः ।
ॐ शोकहारिणे नमः ।
ॐ शुभप्रदाय नमः ।
ॐ सन्तानदायिने नमः ।
ॐ सर्पेशाय नमः ।
ॐ सर्वदायिने नमः ।
ॐ सरीसृपाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीकराय नमः ।
ॐ लाभदायिने नमः ।
ॐ ललिताय नमः ।

ॐ लक्ष्मणाकृतये नमः ।
ॐ दयाराशये नमः ।
ॐ दाशरथये नमः ।
ॐ दमाश्रयाय नमः ।
ॐ रम्यरूपाय नमः ।
ॐ रामभक्ताय नमः ।
ॐ रणधीराय नमः ।
ॐ रतिप्रदाय नमः ।
ॐ सौमित्रये नमः ।

ॐ सोमसङ्काशाय नमः ।
ॐ सर्पराजाय नमः ।
ॐ सताम्प्रियाय नमः ।
ॐ कर्बुराय नमः ।
ॐ काम्यफलदाय नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ किन्नरार्चिताय नमः ।
ॐ पातालवासिने नमः ।
ॐ परमाय नमः ।
ॐ फणामण्डलमण्डिताय नमः ।
ॐ बाहुलेयाय नमः ।
ॐ भक्तनिधये नमः ।
ॐ भूमिधारिणे नमः ।
ॐ भवप्रियाय नमः ।

ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ नानारूपाय नमः ।
ॐ नतप्रियाय नमः ।
ॐ काकोदराय नमः ।
ॐ काम्यरूपाय नमः ।
ॐ कल्याणाय नमः ।
ॐ कामितार्थदाय नमः ।
ॐ हतासुराय नमः ।
ॐ हल्यहीनाय नमः ।
ॐ हर्षदाय नमः ।
ॐ हरभूषणाय नमः ।
ॐ जगदादये नमः ।
ॐ जराहीनाय नमः ।

ॐ जातिशून्याय नमः ।
ॐ जगन्मयाय नमः ।
ॐ वन्ध्यात्वदोषशमनाय नमः ।
ॐ वरपुत्रफलप्रदाय नमः ।
ॐ बलभद्ररूपाय नमः ।
ॐ श्रीकृष्णपूर्वजाय नमः ।
ॐ विष्णुतल्पाय नमः ।

ॐ बल्वलध्नाय नमः ।
ॐ भूधराय नमः ।

इति श्री नागराजाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *