श्री विश्वकर्मा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Vishwakarma Ashtottara Shatanamavali

0

श्री विश्वकर्मा अष्टोत्तर शतनामावली || Shri Vishwakarma Ashtottara Shatanamavali
ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ विश्वस्म्यै नमः ।
ॐ विश्वधाराय नमः ।
ॐ विश्वधर्माय नमः ।
ॐ विरजे नमः ।

ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ विश्वधराय नमः ।
ॐ विश्वकराय नमः ।
ॐ वास्तोष्पतये नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ वर्मिणे नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।
ॐ विश्वेशाधिपतये नमः ।
ॐ वितलाय नमः ।
ॐ विशभुजे नमः ।
ॐ विश्वव्यापिने नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ धर्मिणे नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ धराय नमः ।
ॐ परात्मने नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ धर्मात्मने नमः ।
ॐ श्वेताङ्गाय नमः ।

ॐ श्वेतवस्त्राय नमः ।
ॐ हंसवाहनाय नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मने नमः ।
ॐ सत्यात्मने नमः ।
ॐ गुणवल्लभाय नमः ।
ॐ भूकल्पाय नमः ।

ॐ भूलोकाय नमः ।
ॐ भुवर्लोकाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ विश्वव्यापकाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ अन्ताय नमः ।

ॐ आह्मने नमः ।
ॐ अतलाय नमः ।
ॐ अद्यात्मने नमः ।
ॐ अनन्तमुखाय नमः ।
ॐ अनन्तभुजाय नमः ।
ॐ अनन्तचक्षुषे नमः ।

ॐ अनन्तकल्पाय नमः ।
ॐ अनन्तशक्तिभृते नमः ।
ॐ अतिसूक्ष्माय नमः ।
ॐ त्रिनेत्राय नमः ।
ॐ कम्बिधराय नमः ।
ॐ ज्ञानमुद्राय नमः ।
ॐ सूत्रात्मने नमः ।

ॐ सूत्रधराय नमः ।
ॐ महर्लोकाय नमः ।
ॐ जनलोकाय नमः ।
ॐ तपोलोकाय नमः ।
ॐ सत्यलोकाय नमः ।
ॐ सुतलाय नमः ।
ॐ तलातलाय नमः ।
ॐ महातलाय नमः ।
ॐ रसातलाय नमः ।

ॐ पातालाय नमः ।
ॐ मनुषपिणे नमः ।
ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ देवज्ञाय नमः ।
ॐ पूर्णप्रभाय नमः ।
ॐ हृदयवासिने नमः ।
ॐ दुष्टदमनाय नमः ।
ॐ देवधराय नमः ।

ॐ स्थिरकराय नमः ।
ॐ वासपात्रे नमः । ७०
ॐ पूर्णानन्दाय नमः ।
ॐ सानन्दाय नमः ।
ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ तेजात्मने नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ कृतिपतये नमः ।

ॐ बृहद् स्मण्य नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डाय नमः ।
ॐ भुवनपतये नमः ।
ॐ त्रिभुवनाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ सर्वादये नमः ।

ॐ कर्षापणाय नमः ।
ॐ हर्षाय नमः ।
ॐ सुखकर्त्रे नमः ।
ॐ दुःखहर्त्रे नमः ।
ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ निर्विधाय नमः ।
ॐ निस्स्माय नमः ।
ॐ निराधाराय नमः ।

ॐ निराकाराय नमः ।
ॐ महादुर्लभाय नमः ।
ॐ निर्मोहाय नमः ।
ॐ शान्तिमूर्तये नमः ।
ॐ शान्तिदात्रे नमः ।
ॐ मोक्षदात्रे नमः ।
ॐ स्थविराय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ निर्मोहाय नमः ।

ॐ धराधराय नमः ।
ॐ स्थितिस्माय नमः ।
ॐ विश्वरक्षकाय नमः ।
ॐ दुर्लभाय नमः ।
ॐ स्वर्गलोकाय नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।
ॐ विश्ववल्लभाय नमः ।

इति विश्वकर्माष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *