सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली – Surya Ashtottara Shatanamavali

0

ॐ अरुणाय नमः।
ॐ शरण्याय नमः।
ॐ करुणारससिन्धवे नमः।
ॐ असमानबलाय नमः।
ॐ आर्तरक्षकाय नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ आदिभूताय नमः।
ॐ अखिलागमवेदिने नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अखिलज्ञाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ इनाय नमः।
ॐ विश्वरूपाय नमः।
ॐ इज्याय नमः।
ॐ इन्द्राय नमः।
ॐ भानवे नमः।
ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः।
ॐ वन्दनीयाय नमः।
ॐ ईशाय नमः।
ॐ सुप्रसन्नाय नमः।
ॐ सुशीलाय नमः।
ॐ सुवर्चसे नमः।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ उज्ज्वल नमः।

ॐ उग्ररूपाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वगाय नमः।
ॐ विवस्वते नमः।
ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ ऊर्जस्वलाय नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ निर्जराय नमः।
ॐ जयाय नमः।
ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः।
ॐ ऋषिवन्द्याय नमः।
ॐ रुग्घन्त्रे नमः।
ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः।
ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः।
ॐ नित्यस्तुत्याय नमः।
ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः।
ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः।
ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
ॐ लुप्तदन्ताय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ कान्तिदाय नमः।
ॐ घनाय नमः।
ॐ कनत्कनकभूषाय नमः।
ॐ खद्योताय नमः।
ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः।

ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः।
ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।
ॐ आर्तशरण्याय नमः।
ॐ एकाकिने नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः।
ॐ गुणात्मने नमः।
ॐ घृणिभृते नमः।
ॐ बृहते नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ ऐश्वर्यदाय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ हरिदश्वाय नमः।
ॐ शौरये नमः।
ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नमः।
ॐ भक्तवश्याय नमः।
ॐ ओजस्कराय नमः।
ॐ जयिने नमः।
ॐ जगदानन्दहेतवे नमः।
ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः।
ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः।
ॐ असुरारये नमः।
ॐ कमनीयकराय नमः।
ॐ अब्जवल्लभाय नमः।
ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः।
ॐ अचिन्त्याय नमः।

ॐ आत्मरूपिणे नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ अमरेशाय नमः।
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः।
ॐ अहस्कराय नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ तरुणाय नमः।
ॐ वरेण्याय नमः।
ॐ ग्रहाणांपतये नमः।
ॐ भास्कराय नमः।
ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः।
ॐ सौख्यप्रदाय नमः।
ॐ सकलजगतांपतये नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ परेशाय नमः।
ॐ तेजोरूपाय नमः।

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ सम्पत्कराय नमः।
ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः।
ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ श्रेयसे नमः।
ॐ सौख्यदायिने नमः।
ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
ॐ निखिलागमवेद्याय नमः।
ॐ नित्यानन्दाय नमः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *