Dakshinamurthy Stotram | दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् | Punjabi | Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Gujarati | Bengali

0

शान्तिपाठः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तंहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥

ध्यानम्
ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्वंयुवानं
वर्शिष्ठान्तेवसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।
आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं
स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥

वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्णं
सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं
जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि ॥

चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा ।
गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥

ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये ।
निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् ।
गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥

चिदोघनाय महेशाय वटमूलनिवासिने ।
सच्चिदानन्द रूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ।
व्योमवद्-व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

अङ्गुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेनयोगिनाम् ।
शृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्योगता शिवः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

स्तोत्रम्
विश्वन्दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथानिद्रया ।
यस्साक्षात्कुरुते प्रभोधसमये स्वात्मानमे वाद्वयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 1 ॥

बीजस्यान्तति वाङ्कुरो जगदितं प्राङ्नर्विकल्पं पुनः
मायाकल्पित देशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं ।
मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 2 ॥

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् ।
यस्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुरनावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 3 ॥

नानाच्छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते ।
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 4 ॥

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
स्त्री बालान्ध जडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः ।
मायाशक्ति विलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 5 ॥

राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्
सन्मात्रः करणोप संहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् ।
प्रागस्वाप्समिति प्रभोदसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 6 ॥

बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि
व्यावृत्ता स्वनु वर्तमान महमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा ।
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 7 ॥

विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः
शिष्यचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः ।
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 8 ॥

भूरम्भांस्यनलोऽनिलोम्बर महर्नाथो हिमांशुः पुमान्
इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् ।
नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो
तस्मै गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 9 ॥

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनास्व श्रवणात्तदर्थ मननाद्ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्य मव्याहतम् ॥ 10 ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामुर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Dakshinamurthy Stotram Lyrics

Mauna-Vyaakhyaa Prakattita Para-Brahma-Tattvam Yuvaanam
Varssisstthaam-Te Vasad Rssigannaih Aavrtam Brahma-Nisstthaih |
Aacaarye[a-I]ndram Kara-Kalita Cin-Mudram-Aananda-Muurtim
Sva-[A]atmaaraamam Mudita-Vadanam Dakssinnaamuurti-Miidde ||1||

Vatta-Vittapi-Samiipe-Bhuumi-Bhaage Nissannnnam
Sakala-Muni-Janaanaam Jnyaana-Daataaram-Aaraat |
Tri-Bhuvana-Gurum-Iisham Dakssinnaamuurti-Devam
Janana-Maranna-Duhkhac-Cheda Dakssam Namaami ||2||

Citram Vatta-Taror-Muule Vrddhaah Shissyaa Gurur-Yuvaa |
Guros-Tu Maunam Vyaakhyaanam Shissyaas-Tuc-Chinna-Samshayaah ||3||

Nidhaye Sarva-Vidyaanaam Bhissaje Bhava-Roginnaam |
Gurave Sarva-Lokaanaam Dakssinnaamuurtaye Namah ||4||

Om Namah Prannava-Arthaaya Shuddha-Jnyaanai[a-E]ka-Muurtaye |
Nirmalaaya Prashaantaaya Dakssinnaamuurtaye Namah ||5||

Cid-Ghanaaya Mahe[aa-Ii]shaaya Vatta-Muula-Nivaasine |
Sac-Cid-Aananda-Ruupaaya Dakssinnaamuurtaye Namah ||6||

Iishvaro Gurur-Aatme[a-I]ti Muurti-Bheda-Vibhaagine |
Vyoma-Vad Vyaapta-Dehaaya Dakssinnaamuurtaye Namah ||7||

Vishvam Darpanna-Drshyamaana-Nagarii-Tulyam Nija-Antargatam
Pashyann-Aatmani Maayayaa Bahir-Ivo[a-U]dbhuutam Yathaa Nidrayaa |
Yah Saakssaat-Kurute Prabodha-Samaye Sva-[A]atmaanam-Eva-Advayam
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||1||

Biijasya-Antar-Iva-Angkuro Jagad[t]-Idam Praangga-Nirvikalpam Punah
Maayaa-Kalpita-Desha-Kaala-Kalanaa Vaicitrya-Citrii-Krtam |
Maayaavi-Iva Vijrmbhayaty-Api Mahaa-Yogi-Iva Yah Sve[a-I]cchayaa
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||2||

Yasya-Eva Sphurannam Sada[a-A]atmakam-Asat-Kalpa-Arthakam Bhaasate
Saakssaat-Tat-Tvam-Asi-Iti Veda-Vacasaa Yo Bodhayaty-Aashritaan |
Yat-Saakssaat-Karannaad-Bhaven-Na Punaraavrttir-Bhavaam-Bho-Nidhau
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||3||

Naanaac-Chidra-Ghatto[a-U]dara-Sthita-Mahaa-Diipa-Prabhaa Bhaasvaram
Jnyaanam Yasya Tu Cakssur-Aadi-Karanna-Dvaaraa Vahih Spandate |
Jaanaam-Iiti Tam-Eva Bhaantam-Anubhaaty-Etat-Samastam Jagat
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||4||

Deham Praannam-Api-Indriyaanny-Api Calaam Buddhim Ca Shuunyam Viduh
Strii-Baala-Andha-Jaddo(a-U)pamaas-tv[u-]Aham-Iti Bhraantaa Bhrsham Vaadinah |
Maayaa-Shakti-Vilaasa-Kalpita-Mahaa-Vyaamoha-Samhaarinne
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||5||

Raahu-Grasta-Divaakare[a-I]ndu-Sadrsho Maayaa-Sama-[A]acchaadanaat
San-Maatrah Karanno[a-U]pasangharannato Yo(a-A]bhuut-Sussuptah Pumaan |
Praag-Asvaapsam-Iti Prabodha-Samaye Yah Pratyabhijnyaayate
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||6||

Baalya-Adissv(u)-Api Jaagrad-Aadissu Tathaa Sarvaasv[u]-Avasthaasv[u]-Api
Vyaavrttaasv[u]-Anu-Vartamaanam-Aham-Ity[i]-Antah Sphurantam Sadaa |
Sva-[A]atmaanam Prakattii-Karoti Bhajataam Yo Mudrayaa-Bhadrayaa
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||7||

Vishvam Pashyati Kaarya-Kaaranna-Tayaa Svasvaami-Sambandhatah
Shissya-[A]acaarya-Tayaa Tatha-Eva Pitr-Putraady[i]-Aatmanaa Bhedatah |
Svapne Jaagrati Vaa Ya Essa Purusso Maayaa-Paribhraamitah
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||8||

Bhuur-Ambhaamsy-Analo-[A]nilo-[A]mbaram-Aharnaatho Himaamshu Pumaan
Ity[i]-Aabhaati Cara-Acara-[A]atmakam-Idam Yasya-Eva Muurty[i]-Assttakam
Naanyat Kin.cana Vidyate Vimrshataam Yasmaat-Parasmaad-Vibhoh
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||9||

Sarva-[A]atmatvam-Iti Sphuttii-Krtam-Idam Yasmaad-Amussmin Stave
Tena-Asya Shravannaat-Tadartha-Mananaad-Dhyaanaac-Ca Sangkiirtanaat |
Sarva-(A)atmatva-Mahaa-Vibhuuti-Sahitam Syaad-Iishvaratvam Svatah
Siddhyet-Tat-Punar-Assttadhaa Parinnatam Ca-[A]ishvaryam-Avyaahatam ||10||

Dakshinamurthy Stotram
దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రమ్

Dakshinamurthy Stotram In Telugu

శాంతిపాఠః
ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం
యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై ।
తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం
ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ॥

ధ్యానం
ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం
వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం
స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥

వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం
సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ ।
త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం
జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ॥

చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా ।
గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥

ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే ।
నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥

నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

చిదోఘనాయ మహేశాయ వటమూలనివాసినే ।
సచ్చిదానంద రూపాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే ।
వ్యోమవద్-వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

అంగుష్ఠతర్జనీ యోగముద్రా వ్యాజేనయోగినాం ।
శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్యోగతా శివః ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

స్తోత్రం
విశ్వందర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథానిద్రయా ।
యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధసమయే స్వాత్మానమే వాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 1 ॥

బీజస్యాంతతి వాంకురో జగదితం ప్రాఙ్నర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్యచిత్రీకృతం ।
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 2 ॥

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే
సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ ।
యస్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పురనావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 3 ॥

నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిః స్పందతే ।
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 4 ॥

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీ బాలాంధ జడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతాభృశం వాదినః ।
మాయాశక్తి విలాసకల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 5 ॥

రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోప సంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్ ।
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోదసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 6 ॥

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వను వర్తమాన మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా ।
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 7 ॥

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యచార్యతయా తథైవ పితృ పుత్రాద్యాత్మనా భేదతః ।
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 8 ॥

భూరంభాంస్యనలోఽనిలోంబర మహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం ।
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో
తస్మై గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 9 ॥

సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే
తేనాస్వ శ్రవణాత్తదర్థ మననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ ।
సర్వాత్మత్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతం ॥ 10 ॥

॥ ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం దక్షిణాముర్తిస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥
Dakshinamurthy Stotram
த3க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம்

 

Dakshinamurthy Stotram In Tamil

ஶாந்திபாட:2
ஓம் யோ ப்3ரஹ்மாணம் வித3தா4தி பூர்வம்
யோ வை வேதா3ம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।
தம்ஹதே3வமாத்ம பு3த்3தி4ப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥

த்4யாநம்
ஓம் மௌநவ்யாக்2யா ப்ரகடிதபரப்3ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்
வர்ஶிஷ்டா2ந்தேவஸத்3ருஷிக3ணைராவ்ருதம் ப்3ரஹ்மநிஷ்டை2: ।
ஆசார்யேந்த்3ரம் கரகலித சிந்முத்3ரமாநந்த3மூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதி3தவத3நம் த3க்ஷிணாமூர்திமீடே3 ॥

வடவிடபிஸமீபே பூ4மிபா4கே3 நிஷண்ணம்
ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா3தாரமாராத் ।
த்ரிபு4வநகு3ருமீஶம் த3க்ஷிணாமூர்திதே3வம்
ஜநநமரணது3:க2ச்சே2த3 த3க்ஷம் நமாமி ॥

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்3தா4: ஶிஷ்யா: கு3ருர்யுவா ।
கு3ரோஸ்து மௌநவ்யாக்2யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி2ந்நஸம்ஶயா: ॥

ஓம் நம: ப்ரணவார்தா2ய ஶுத்3தஜ4்ஞாநைகமூர்தயே ।
நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நம: ॥

நித4யே ஸர்வவித்3யாநாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
கு3ரவே ஸர்வலோகாநாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

சிதோ3க4நாய மஹேஶாய வடமூலநிவாஸிநே ।
ஸச்சிதா3நந்த3 ரூபாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஈஶ்வரோ கு3ருராத்மேதி மூர்திபே4த3 விபா4கி3நே ।
வ்யோமவத்3-வ்யாப்ததே3ஹாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

அங்கு3ஷ்ட2தர்ஜநீ யோக3முத்3ரா வ்யாஜேநயோகி3நாம் ।
ஶ்ருத்யர்த2ம் ப்3ரஹ்மஜீவைக்யம் த3ர்ஶயந்யோக3தா ஶிவ: ॥

ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

ஸ்தோத்ரம்
விஶ்வந்த3ர்பண த்3ருஶ்யமாந நக3ரீ துல்யம் நிஜாந்தர்க3தம்
பஶ்யந்நாத்மநி மாயயா ப3ஹிரிவோத்3பூ4தம் யதா2நித்3ரயா ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோ4த4ஸமயே ஸ்வாத்மாநமே வாத்3வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥

பீ3ஜஸ்யாந்ததி வாஂகுரோ ஜக3தி3தம் ப்ராங்நர்விகல்பம் புந:
மாயாகல்பித தே3ஶகாலகலநா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।
மாயாவீவ விஜ்ரும்ப4யத்யபி மஹாயோகீ3வ ய: ஸ்வேச்ச2யா
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைவ ஸ்பு2ரணம் ஸதா3த்மகமஸத்கல்பார்த2கம் பா4ஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேத3வசஸா யோ போ3த4யத்யாஶ்ரிதாந் ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்3ப4வேந்ந புரநாவ்ருத்திர்ப4வாம்போ4நிதௌ4
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥

நாநாச்சி2த்3ர க4டோத3ர ஸ்தி2த மஹாதீ3ப ப்ரபா4பா4ஸ்வரம்
ஜ்ஞாநம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி3கரண த்3வாரா ப3ஹி: ஸ்பந்த3தே ।
ஜாநாமீதி தமேவ பா4ந்தமநுபா4த்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜக3த்
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥

தே3ஹம் ப்ராணமபீந்த்3ரியாண்யபி சலாம் பு3த்3தி4ம் ச ஶூந்யம் விது3:
ஸ்த்ரீ பா3லாந்த4 ஜடோ3பமாஸ்த்வஹமிதி ப்4ராந்தாப்4ருஶம் வாதி3ந: ।
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥

ராஹுக்3ரஸ்த தி3வாகரேந்து3 ஸத்3ருஶோ மாயா ஸமாச்சா2த3நாத்
ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூ4த்ஸுஷுப்த: புமாந் ।
ப்ராக3ஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோ4த3ஸமயே ய: ப்ரத்யபி4ஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥

பா3ல்யாதி3ஷ்வபி ஜாக்3ரதா3தி3ஷு ததா2 ஸர்வாஸ்வவஸ்தா2ஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வநு வர்தமாந மஹமித்யந்த: ஸ்பு2ரந்தம் ஸதா3 ।
ஸ்வாத்மாநம் ப்ரகடீகரோதி பஜ4தாம் யோ முத்3ரயா ப4த்3ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்ப3ந்த4த:
ஶிஷ்யசார்யதயா ததை2வ பித்ரு புத்ராத்3யாத்மநா பே4த3த: ।
ஸ்வப்நே ஜாக்3ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்4ராமித:
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥

பூ4ரம்பா4ம்ஸ்யநலோநிலோம்ப3ர மஹர்நாதோ2 ஹிமாம்ஶு: புமாந்
இத்யாபா4தி சராசராத்மகமித3ம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।
நாந்யத்கிஂசந வித்3யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்3விபோ4
தஸ்மை கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்பு2டீக்ருதமித3ம் யஸ்மாத3முஷ்மிந் ஸ்தவே
தேநாஸ்வ ஶ்ரவணாத்தத3ர்த2 மநநாத்3த்4யாநாச்ச ஸஂகீர்தநாத் ।
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூ4தி ஸஹிதம் ஸ்யாதீ3ஶ்வரத்வம் ஸ்வத:
ஸித்3த்4யேத்தத்புநரஷ்டதா4 பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 1௦ ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்சஂ2கராசார்யவிரசிதம் த3க்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥
ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

Dakshinamurthy Stotram In Kannada

ಶಾಂತಿಪಾಠಃ
ಓಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ
ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ ।
ತಂಹದೇವಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂಯುವಾನಂ
ವರ್ಶಿಷ್ಠಾಂತೇವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ ।
ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂ
ಸ್ವಾತ್ಮರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥

ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇ ಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ ।
ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂ
ಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದ ದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಗುರುರ್ಯುವಾ ।
ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ।
ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಚಿದೋಘನಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ವಟಮೂಲನಿವಾಸಿನೇ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ।
ವ್ಯೋಮವದ್-ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಅಂಗುಷ್ಠತರ್ಜನೀ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ವ್ಯಾಜೇನಯೋಗಿನಾಂ ।
ಶೃತ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಜೀವೈಕ್ಯಂ ದರ್ಶಯನ್ಯೋಗತಾ ಶಿವಃ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ
ವಿಶ್ವಂದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರೀ ತುಲ್ಯಂ ನಿಜಾಂತರ್ಗತಂ
ಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ಮಾಯಯಾ ಬಹಿರಿವೋದ್ಭೂತಂ ಯಥಾನಿದ್ರಯಾ ।
ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರುತೇ ಪ್ರಭೋಧಸಮಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇ ವಾದ್ವಯಂ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 1 ॥

ಬೀಜಸ್ಯಾಂತತಿ ವಾಂಕುರೋ ಜಗದಿತಂ ಪ್ರಾಙ್ನರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಪುನಃ
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತ ದೇಶಕಾಲಕಲನಾ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಚಿತ್ರೀಕೃತಂ ।
ಮಾಯಾವೀವ ವಿಜೃಂಭಯತ್ಯಪಿ ಮಹಾಯೋಗೀವ ಯಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ಯೈವ ಸ್ಫುರಣಂ ಸದಾತ್ಮಕಮಸತ್ಕಲ್ಪಾರ್ಥಕಂ ಭಾಸತೇ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ವೇದವಚಸಾ ಯೋ ಬೋಧಯತ್ಯಾಶ್ರಿತಾನ್ ।
ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾದ್ಭವೇನ್ನ ಪುರನಾವೃತ್ತಿರ್ಭವಾಂಭೋನಿಧೌ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 3 ॥

ನಾನಾಚ್ಛಿದ್ರ ಘಟೋದರ ಸ್ಥಿತ ಮಹಾದೀಪ ಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ತು ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣ ದ್ವಾರಾ ಬಹಿಃ ಸ್ಪಂದತೇ ।
ಜಾನಾಮೀತಿ ತಮೇವ ಭಾಂತಮನುಭಾತ್ಯೇತತ್ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 4 ॥

ದೇಹಂ ಪ್ರಾಣಮಪೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಪಿ ಚಲಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ಶೂನ್ಯಂ ವಿದುಃ
ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಲಾಂಧ ಜಡೋಪಮಾಸ್ತ್ವಹಮಿತಿ ಭ್ರಾಂತಾಭೃಶಂ ವಾದಿನಃ ।
ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ವಿಲಾಸಕಲ್ಪಿತ ಮಹಾವ್ಯಾಮೋಹ ಸಂಹಾರಿಣೇ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 5 ॥

ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ದಿವಾಕರೇಂದು ಸದೃಶೋ ಮಾಯಾ ಸಮಾಚ್ಛಾದನಾತ್
ಸನ್ಮಾತ್ರಃ ಕರಣೋಪ ಸಂಹರಣತೋ ಯೋಽಭೂತ್ಸುಷುಪ್ತಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಪ್ರಾಗಸ್ವಾಪ್ಸಮಿತಿ ಪ್ರಭೋದಸಮಯೇ ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯತೇ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 6 ॥

ಬಾಲ್ಯಾದಿಷ್ವಪಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷು ತಥಾ ಸರ್ವಾಸ್ವವಸ್ಥಾಸ್ವಪಿ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಸ್ವನು ವರ್ತಮಾನ ಮಹಮಿತ್ಯಂತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ ಸದಾ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಭಜತಾಂ ಯೋ ಮುದ್ರಯಾ ಭದ್ರಯಾ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 7 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಯಾ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿಸಂಬಂಧತಃ
ಶಿಷ್ಯಚಾರ್ಯತಯಾ ತಥೈವ ಪಿತೃ ಪುತ್ರಾದ್ಯಾತ್ಮನಾ ಭೇದತಃ ।
ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗ್ರತಿ ವಾ ಯ ಏಷ ಪುರುಷೋ ಮಾಯಾ ಪರಿಭ್ರಾಮಿತಃ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 8 ॥

ಭೂರಂಭಾಂಸ್ಯನಲೋಽನಿಲೋಂಬರ ಮಹರ್ನಾಥೋ ಹಿಮಾಂಶುಃ ಪುಮಾನ್
ಇತ್ಯಾಭಾತಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಯಸ್ಯೈವ ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ ।
ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚನ ವಿದ್ಯತೇ ವಿಮೃಶತಾಂ ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಸ್ಮಾದ್ವಿಭೋ
ತಸ್ಮೈ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಮಿತಿ ಸ್ಫುಟೀಕೃತಮಿದಂ ಯಸ್ಮಾದಮುಷ್ಮಿನ್ ಸ್ತವೇ
ತೇನಾಸ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್ತದರ್ಥ ಮನನಾದ್ಧ್ಯಾನಾಚ್ಚ ಸಂಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಮಹಾವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಂ ಸ್ಯಾದೀಶ್ವರತ್ವಂ ಸ್ವತಃ
ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ತತ್ಪುನರಷ್ಟಧಾ ಪರಿಣತಂ ಚೈಶ್ವರ್ಯ ಮವ್ಯಾಹತಂ ॥ 10 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥
દક્ષિણા મૂર્તિ સ્તોત્રમ્

Dakshinamurthy Stotram In Gujarati

શાંતિપાઠઃ
ઓં યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં
યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ।
તંહદેવમાત્મ બુદ્ધિપ્રકાશં
મુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે ॥

ધ્યાનમ્
ઓં મૌનવ્યાખ્યા પ્રકટિતપરબ્રહ્મતત્વંયુવાનં
વર્શિષ્ઠાંતેવસદૃષિગણૈરાવૃતં બ્રહ્મનિષ્ઠૈઃ ।
આચાર્યેંદ્રં કરકલિત ચિન્મુદ્રમાનંદમૂર્તિં
સ્વાત્મરામં મુદિતવદનં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥

વટવિટપિસમીપે ભૂમિભાગે નિષણ્ણં
સકલમુનિજનાનાં જ્ઞાનદાતારમારાત્ ।
ત્રિભુવનગુરુમીશં દક્ષિણામૂર્તિદેવં
જનનમરણદુઃખચ્છેદ દક્ષં નમામિ ॥

ચિત્રં વટતરોર્મૂલે વૃદ્ધાઃ શિષ્યાઃ ગુરુર્યુવા ।
ગુરોસ્તુ મૌનવ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુચ્છિન્નસંશયાઃ ॥

ઓં નમઃ પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે ।
નિર્મલાય પ્રશાંતાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુસ્સાક્ષાત્ પરં બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ॥

નિધયે સર્વવિદ્યાનાં ભિષજે ભવરોગિણામ્ ।
ગુરવે સર્વલોકાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

ચિદોઘનાય મહેશાય વટમૂલનિવાસિને ।
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને ।
વ્યોમવદ્-વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

અંગુષ્ઠતર્જની યોગમુદ્રા વ્યાજેનયોગિનામ્ ।
શૃત્યર્થં બ્રહ્મજીવૈક્યં દર્શયન્યોગતા શિવઃ ॥

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

સ્તોત્રમ્
વિશ્વંદર્પણ દૃશ્યમાન નગરી તુલ્યં નિજાંતર્ગતં
પશ્યન્નાત્મનિ માયયા બહિરિવોદ્ભૂતં યથાનિદ્રયા ।
યસ્સાક્ષાત્કુરુતે પ્રભોધસમયે સ્વાત્માનમે વાદ્વયં
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 1 ॥

બીજસ્યાંતતિ વાંકુરો જગદિતં પ્રાઙ્નર્વિકલ્પં પુનઃ
માયાકલ્પિત દેશકાલકલના વૈચિત્ર્યચિત્રીકૃતં ।
માયાવીવ વિજૃંભયત્યપિ મહાયોગીવ યઃ સ્વેચ્છયા
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 2 ॥

યસ્યૈવ સ્ફુરણં સદાત્મકમસત્કલ્પાર્થકં ભાસતે
સાક્ષાત્તત્વમસીતિ વેદવચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન્ ।
યસ્સાક્ષાત્કરણાદ્ભવેન્ન પુરનાવૃત્તિર્ભવાંભોનિધૌ
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 3 ॥

નાનાચ્છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરં
જ્ઞાનં યસ્ય તુ ચક્ષુરાદિકરણ દ્વારા બહિઃ સ્પંદતે ।
જાનામીતિ તમેવ ભાંતમનુભાત્યેતત્સમસ્તં જગત્
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 4 ॥

દેહં પ્રાણમપીંદ્રિયાણ્યપિ ચલાં બુદ્ધિં ચ શૂન્યં વિદુઃ
સ્ત્રી બાલાંધ જડોપમાસ્ત્વહમિતિ ભ્રાંતાભૃશં વાદિનઃ ।
માયાશક્તિ વિલાસકલ્પિત મહાવ્યામોહ સંહારિણે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 5 ॥

રાહુગ્રસ્ત દિવાકરેંદુ સદૃશો માયા સમાચ્છાદનાત્
સન્માત્રઃ કરણોપ સંહરણતો યોઽભૂત્સુષુપ્તઃ પુમાન્ ।
પ્રાગસ્વાપ્સમિતિ પ્રભોદસમયે યઃ પ્રત્યભિજ્ઞાયતે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 6 ॥

બાલ્યાદિષ્વપિ જાગ્રદાદિષુ તથા સર્વાસ્વવસ્થાસ્વપિ
વ્યાવૃત્તા સ્વનુ વર્તમાન મહમિત્યંતઃ સ્ફુરંતં સદા ।
સ્વાત્માનં પ્રકટીકરોતિ ભજતાં યો મુદ્રયા ભદ્રયા
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 7 ॥

વિશ્વં પશ્યતિ કાર્યકારણતયા સ્વસ્વામિસંબંધતઃ
શિષ્યચાર્યતયા તથૈવ પિતૃ પુત્રાદ્યાત્મના ભેદતઃ ।
સ્વપ્ને જાગ્રતિ વા ય એષ પુરુષો માયા પરિભ્રામિતઃ
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 8 ॥

ભૂરંભાંસ્યનલોઽનિલોંબર મહર્નાથો હિમાંશુઃ પુમાન્
ઇત્યાભાતિ ચરાચરાત્મકમિદં યસ્યૈવ મૂર્ત્યષ્ટકમ્ ।
નાન્યત્કિંચન વિદ્યતે વિમૃશતાં યસ્માત્પરસ્માદ્વિભો
તસ્મૈ ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 9 ॥

સર્વાત્મત્વમિતિ સ્ફુટીકૃતમિદં યસ્માદમુષ્મિન્ સ્તવે
તેનાસ્વ શ્રવણાત્તદર્થ મનનાદ્ધ્યાનાચ્ચ સંકીર્તનાત્ ।
સર્વાત્મત્વમહાવિભૂતિ સહિતં સ્યાદીશ્વરત્વં સ્વતઃ
સિદ્ધ્યેત્તત્પુનરષ્ટધા પરિણતં ચૈશ્વર્ય મવ્યાહતમ્ ॥ 10 ॥

॥ ઇતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં દક્ષિણામુર્તિસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥
দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্

Dakshinamurthy Stotram In Bengali

শাংতিপাঠঃ
ওং যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।
তংহদেবমাত্ম বুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

ধ্যানম্
ওং মৌনব্যাখ্যা প্রকটিতপরব্রহ্মতত্বংযুবানং
বর্শিষ্ঠাংতেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।
আচার্যেংদ্রং করকলিত চিন্মুদ্রমানংদমূর্তিং
স্বাত্মরামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাত্ ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদ দক্ষং নমামি ॥

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা ।
গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তুচ্ছিন্নসংশযাঃ ॥

ওং নমঃ প্রণবার্থায শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তযে ।
নির্মলায প্রশাংতায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুস্সাক্ষাত্ পরং ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ॥

নিধযে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ ।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

চিদোঘনায মহেশায বটমূলনিবাসিনে ।
সচ্চিদানংদ রূপায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে ।
ব্যোমবদ্-ব্যাপ্তদেহায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

অংগুষ্ঠতর্জনী যোগমুদ্রা ব্যাজেনযোগিনাম্ ।
শৃত্যর্থং ব্রহ্মজীবৈক্যং দর্শযন্যোগতা শিবঃ ॥

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥

স্তোত্রম্
বিশ্বংদর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজাংতর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মাযযা বহিরিবোদ্ভূতং যথানিদ্রযা ।
যস্সাক্ষাত্কুরুতে প্রভোধসমযে স্বাত্মানমে বাদ্বযং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 1 ॥

বীজস্যাংততি বাংকুরো জগদিতং প্রাঙ্নর্বিকল্পং পুনঃ
মাযাকল্পিত দেশকালকলনা বৈচিত্র্যচিত্রীকৃতং ।
মাযাবীব বিজৃংভযত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছযা
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 2 ॥

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসত্কল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাত্তত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধযত্যাশ্রিতান্ ।
যস্সাক্ষাত্করণাদ্ভবেন্ন পুরনাবৃত্তির্ভবাংভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 3 ॥

নানাচ্ছিদ্র ঘটোদর স্থিত মহাদীপ প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণ দ্বারা বহিঃ স্পংদতে ।
জানামীতি তমেব ভাংতমনুভাত্যেতত্সমস্তং জগত্
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 4 ॥

দেহং প্রাণমপীংদ্রিযাণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রী বালাংধ জডোপমাস্ত্বহমিতি ভ্রাংতাভৃশং বাদিনঃ ।
মাযাশক্তি বিলাসকল্পিত মহাব্যামোহ সংহারিণে
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 5 ॥

রাহুগ্রস্ত দিবাকরেংদু সদৃশো মাযা সমাচ্ছাদনাত্
সন্মাত্রঃ করণোপ সংহরণতো যোঽভূত্সুষুপ্তঃ পুমান্ ।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রভোদসমযে যঃ প্রত্যভিজ্ঞাযতে
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 6 ॥

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তা স্বনু বর্তমান মহমিত্যংতঃ স্ফুরংতং সদা ।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রযা ভদ্রযা
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 7 ॥

বিশ্বং পশ্যতি কার্যকারণতযা স্বস্বামিসংবংধতঃ
শিষ্যচার্যতযা তথৈব পিতৃ পুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মাযা পরিভ্রামিতঃ
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 8 ॥

ভূরংভাংস্যনলোঽনিলোংবর মহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্যষ্টকম্ ।
নান্যত্কিংচন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাত্পরস্মাদ্বিভো
তস্মৈ গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 9 ॥

সর্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিন্ স্তবে
তেনাস্ব শ্রবণাত্তদর্থ মননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্তনাত্ ।
সর্বাত্মত্বমহাবিভূতি সহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিদ্ধ্যেত্তত্পুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য মব্যাহতম্ ॥ 10 ॥

॥ ইতি শ্রীমচ্ছংকরাচার্যবিরচিতং দক্ষিণামুর্তিস্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਮੂਰ੍ਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

Dakshinamurthy Stotram In Punjabi

ਸ਼ਾਂਤਿਪਾਠਃ
ਓਂ ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਵਿਦਧਾਤਿ ਪੂਰ੍ਵਂ
ਯੋ ਵੈ ਵੇਦਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਹਿਣੋਤਿ ਤਸ੍ਮੈ ।
ਤਂਹਦੇਵਮਾਤ੍ਮ ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ
ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵੈ ਸ਼ਰਣਮਹਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਓਂ ਮੌਨਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਟਿਤਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਤਤ੍ਵਂਯੁਵਾਨਂ
ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਂਤੇਵਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਗਣੈਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠੈਃ ।
ਆਚਾਰ੍ਯੇਂਦ੍ਰਂ ਕਰਕਲਿਤ ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਮਾਨਂਦਮੂਰ੍ਤਿਂ
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਰਾਮਂ ਮੁਦਿਤਵਦਨਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਮੀਡੇ ॥

ਵਟਵਿਟਪਿਸਮੀਪੇ ਭੂਮਿਭਾਗੇ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਂ
ਸਕਲਮੁਨਿਜਨਾਨਾਂ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾਰਮਾਰਾਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਗੁਰੁਮੀਸ਼ਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਦੇਵਂ
ਜਨਨਮਰਣਦੁਃਖਚ੍ਛੇਦ ਦਕ੍ਸ਼ਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਚਿਤ੍ਰਂ ਵਟਤਰੋਰ੍ਮੂਲੇ ਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਾਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਃ ਗੁਰੁਰ੍ਯੁਵਾ ।
ਗੁਰੋਸ੍ਤੁ ਮੌਨਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੁਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾਃ ॥

ਓਂ ਨਮਃ ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਾਯ ਸ਼ੁਦ੍ਧਜ੍ਞਾਨੈਕਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਗੁਰੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੁਰੁਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

ਨਿਧਯੇ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਂ ਭਿਸ਼ਜੇ ਭਵਰੋਗਿਣਾਮ੍ ।
ਗੁਰਵੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਚਿਦੋਘਨਾਯ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਵਟਮੂਲਨਿਵਾਸਿਨੇ ।
ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਗੁਰੁਰਾਤ੍ਮੇਤਿ ਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦ ਵਿਭਾਗਿਨੇ ।
ਵ੍ਯੋਮਵਦ੍-ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਦੇਹਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਤਰ੍ਜਨੀ ਯੋਗਮੁਦ੍ਰਾ ਵ੍ਯਾਜੇਨਯੋਗਿਨਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜੀਵੈਕ੍ਯਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਿਵਃ ॥

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਵਿਸ਼੍ਵਂਦਰ੍ਪਣ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਮਾਨ ਨਗਰੀ ਤੁਲ੍ਯਂ ਨਿਜਾਂਤਰ੍ਗਤਂ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨਿ ਮਾਯਯਾ ਬਹਿਰਿਵੋਦ੍ਭੂਤਂ ਯਥਾਨਿਦ੍ਰਯਾ ।
ਯਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕੁਰੁਤੇ ਪ੍ਰਭੋਧਸਮਯੇ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਮੇ ਵਾਦ੍ਵਯਂ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 1 ॥

ਬੀਜਸ੍ਯਾਂਤਤਿ ਵਾਂਕੁਰੋ ਜਗਦਿਤਂ ਪ੍ਰਾਙ੍ਨਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਂ ਪੁਨਃ
ਮਾਯਾਕਲ੍ਪਿਤ ਦੇਸ਼ਕਾਲਕਲਨਾ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਚਿਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ।
ਮਾਯਾਵੀਵ ਵਿਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਯਤ੍ਯਪਿ ਮਹਾਯੋਗੀਵ ਯਃ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਯਾ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 2 ॥

ਯਸ੍ਯੈਵ ਸ੍ਫੁਰਣਂ ਸਦਾਤ੍ਮਕਮਸਤ੍ਕਲ੍ਪਾਰ੍ਥਕਂ ਭਾਸਤੇ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਤਤ੍ਵਮਸੀਤਿ ਵੇਦਵਚਸਾ ਯੋ ਬੋਧਯਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨ੍ ।
ਯਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਦ੍ਭਵੇਨ੍ਨ ਪੁਰਨਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਰ੍ਭਵਾਂਭੋਨਿਧੌ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 3 ॥

ਨਾਨਾਚ੍ਛਿਦ੍ਰ ਘਟੋਦਰ ਸ੍ਥਿਤ ਮਹਾਦੀਪ ਪ੍ਰਭਾਭਾਸ੍ਵਰਂ
ਜ੍ਞਾਨਂ ਯਸ੍ਯ ਤੁ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦਿਕਰਣ ਦ੍ਵਾਰਾ ਬਹਿਃ ਸ੍ਪਂਦਤੇ ।
ਜਾਨਾਮੀਤਿ ਤਮੇਵ ਭਾਂਤਮਨੁਭਾਤ੍ਯੇਤਤ੍ਸਮਸ੍ਤਂ ਜਗਤ੍
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 4 ॥

ਦੇਹਂ ਪ੍ਰਾਣਮਪੀਂਦ੍ਰਿਯਾਣ੍ਯਪਿ ਚਲਾਂ ਬੁਦ੍ਧਿਂ ਚ ਸ਼ੂਨ੍ਯਂ ਵਿਦੁਃ
ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਬਾਲਾਂਧ ਜਡੋਪਮਾਸ੍ਤ੍ਵਹਮਿਤਿ ਭ੍ਰਾਂਤਾਭ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਵਾਦਿਨਃ ।
ਮਾਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਵਿਲਾਸਕਲ੍ਪਿਤ ਮਹਾਵ੍ਯਾਮੋਹ ਸਂਹਾਰਿਣੇ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 5 ॥

ਰਾਹੁਗ੍ਰਸ੍ਤ ਦਿਵਾਕਰੇਂਦੁ ਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ ਮਾਯਾ ਸਮਾਚ੍ਛਾਦਨਾਤ੍
ਸਨ੍ਮਾਤ੍ਰਃ ਕਰਣੋਪ ਸਂਹਰਣਤੋ ਯੋ਽ਭੂਤ੍ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਾਗਸ੍ਵਾਪ੍ਸਮਿਤਿ ਪ੍ਰਭੋਦਸਮਯੇ ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਭਿਜ੍ਞਾਯਤੇ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 6 ॥

ਬਾਲ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਵਪਿ ਜਾਗ੍ਰਦਾਦਿਸ਼ੁ ਤਥਾ ਸਰ੍ਵਾਸ੍ਵਵਸ੍ਥਾਸ੍ਵਪਿ
ਵ੍ਯਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾ ਸ੍ਵਨੁ ਵਰ੍ਤਮਾਨ ਮਹਮਿਤ੍ਯਂਤਃ ਸ੍ਫੁਰਂਤਂ ਸਦਾ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰੋਤਿ ਭਜਤਾਂ ਯੋ ਮੁਦ੍ਰਯਾ ਭਦ੍ਰਯਾ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 7 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਤਯਾ ਸ੍ਵਸ੍ਵਾਮਿਸਂਬਂਧਤਃ
ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਚਾਰ੍ਯਤਯਾ ਤਥੈਵ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇ ਪੁਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾ ਭੇਦਤਃ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਵਾ ਯ ਏਸ਼ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਮਾਯਾ ਪਰਿਭ੍ਰਾਮਿਤਃ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 8 ॥

ਭੂਰਂਭਾਂਸ੍ਯਨਲੋ਽ਨਿਲੋਂਬਰ ਮਹਰ੍ਨਾਥੋ ਹਿਮਾਂਸ਼ੁਃ ਪੁਮਾਨ੍
ਇਤ੍ਯਾਭਾਤਿ ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਕਮਿਦਂ ਯਸ੍ਯੈਵ ਮੂਰ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।
ਨਾਨ੍ਯਤ੍ਕਿਂਚਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਵਿਮ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਤਾਂ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਭੋ
ਤਸ੍ਮੈ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 9 ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਤ੍ਵਮਿਤਿ ਸ੍ਫੁਟੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਿਦਂ ਯਸ੍ਮਾਦਮੁਸ਼੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਤਵੇ
ਤੇਨਾਸ੍ਵ ਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਤਦਰ੍ਥ ਮਨਨਾਦ੍ਧ੍ਯਾਨਾਚ੍ਚ ਸਂਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਤ੍ਵਮਹਾਵਿਭੂਤਿ ਸਹਿਤਂ ਸ੍ਯਾਦੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਤਃ
ਸਿਦ੍ਧ੍ਯੇਤ੍ਤਤ੍ਪੁਨਰਸ਼੍ਟਧਾ ਪਰਿਣਤਂ ਚੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ ਮਵ੍ਯਾਹਤਮ੍ ॥ 10 ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੁਰ੍ਤਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *