Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

Rashtra Devige Prana Devige-ರಾಷ್ಟ್ರದೇವಗೆ ಪ್ರಾಣದೀವಿಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರದೇವಗೆ ಪ್ರಾಣದೀವಿಗೆ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಭೃತ್ಯನು ಹಿಂದುಭೂಮಿಗೆ ಮರಣ ಕಾದಿದೆ ಸಾವಿಗೆ ||ಪ|| ಕೋಟಿಕೋಟಿಯ ತರುಣ ಧಮನಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮದ ಸ್ರೋತದಿ ನಾಳದಾಳದ ನೆತ್ತರೊರೆಯುವ ದೇಶ ಧರ್ಮದ...

Rana manthraduchchaara-ರಣಮಂತ್ರದುಚ್ಛಾರ

ರಣಮಂತ್ರದುಚ್ಛಾರ ಘನಶೌರ್ಯದೋಂಕಾರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತಿಹುದಥರ್ವಣದ ಮಾರಣದ ಹೂಂಕಾರ ||ಪ|| ಪುನರುದಿತವಾಗುತಿದೆ ಮಾನಹತ ಪಾಣಿಪತ ವಿಜಿಗೀಷು ಭಾರತಕೆ ಜಯದೊಲವ ತರಲು ಚಾರಣರ ರಣಗಾನದನುರಣನದಾಹ್ವಾನ ನವಚೇತನವನಿತಿಹಾಸಕೆರೆಯುತಿರಲು ||೧|| ನೆಲದೆದೆಯ ಬೇಗುದಿಯ ರುಧಿರನರ್ತನಕೆಂದು...